.:Strona Główna | .:Przedszkole | .:O Nas | .:Grupy | .:Dla Rodziców | .:Aktualności | .:Sukcesy | .:Archiwum | .:Kontakt


 

Rekrutacja do przedszkola na nowy rok szkolny 2014/2015 rozpocznie się

od 1 marca 2014 r. Szczegóły znajdują się w poniższych zarządzeniach.

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2014

DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W CZUDCU
Z DNIA 19 LUTEGO 2014 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola w Czudcu na rok szkolny 2014/15Na podstawie art.20zb ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr256, poz.2572 z póź. zm.) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014r. poz.7) Dyrektor Publicznego Przedszkola w Czudcu zarządza, co następuje:


§ 1. Powołuje się komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/15 w następującym składzie:1. Bożena Niedziałek – przewodniczący komisji;
2. Marta Ziobro – członek komisji;
3. Krystyna Grodzka – członek komisji;
4. Marta Pasternak – członek komisji;
5. Justyna Kasprowicz – członek komisji§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przedszkola oraz na stronie internetowej placówki.

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 2/2014

DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W CZUDCU
Z DNIA 20 LUTEGO 2014 r.


w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Publicznego Przedszkola w Czudcu na rok szkolny 2014/15Na podstawie art.6 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz innych ustaw(Dz. U. z 2014 r. poz.7),w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Czudec, Dyrektor Publicznego Przedszkola zarządza, co następuje:

§ 1. Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do Publicznego Przedszkola
w Czudcu na rok szkolny 2014/15:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego
1.

Składanie wniosku wraz                       z załącznikami

od 3.03 – 17.03 2014 r. do godz.15.00

od 05.05. 2014 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych

21.03. 2014 r.             do godz.15.00

do 30.05.2014 r.   do godz.15.00

3.

Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola

od 24.03.2014 r. do 31.03.2014 r.             do godz. 15.00

 
4. Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych 07.04.2014 r. do godz. 15.00 13.06.2014 r.do godziny 15.00

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Publicznego Przedszkola w Czudcu oraz na stronie internetowej.

 

 

Dokumenty do pobrania
 

DEKLARACJA O ODBYWANIU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ- dla dzieci, nowo przyjętych do naszego przedszkola