.:Strona Główna | .:Przedszkole | .:O Nas | .:Grupy | .:Dla Rodziców | .:Aktualności | .:Sukcesy | .:Archiwum | .:Kontakt


 

 

OGŁOSZENIE

 

     Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na nowy rok szkolny 2016/2017 znajdują się na tablicy rekrutacja  w przedszkolu.

Przypomina się o konieczności potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia- deklaracji do dnia 06.05.2016 r. do godz. 15.00.

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2016

 

DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W CZUDCU

Z DNIA 4 LUTEGO 2016 r.

 

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola w Czudcu na rok szkolny 2016/17

 

            Na podstawie art.20zb ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr256, poz.2572 z póź. zm.) oraz art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm. ) oraz § 14 ust. 2 i 5 rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2015 r. oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014r. poz.7) Dyrektor Publicznego Przedszkola w Czudcu zarządza, co następuje:

 

 

§ 1. Powołuje się komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/17 w następującym składzie:

 

  1. Małgorzata Barć – przewodniczący komisji;
  2. Bożena Niedziałek – członek komisji
  3. Krystyna Grodzka – członek komisji;
  4. Wiesława Ptak – członek komisji;

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przedszkola oraz na stronie internetowej placówki.

 

ZARZĄDZENIE NR  2/2016

 

DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W CZUDCU

Z DNIA 4 LUTEGO 2016 r.

 

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Publicznego Przedszkola w Czudcu na rok szkolny 2016/17

 

            Na podstawie § 14 ust. 2 i 5 rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1942), w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Czudec, Dyrektor Publicznego Przedszkola zarządza, co następuje:

 

§  1. Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do Publicznego Przedszkola w Czudcu na rok szkolny 2016/17:

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1.03 – 18.03 2016r. do godz.15.00

od 04.04. 2016 r. do 15.04.2016 r. do godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256. poz. 2572 z póź. zm.)

do 21.03. 2016r. do godz.15.00

do 18.04.2016 r. do godz.15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych

 22.03.2016r. do godz. 15.00

19.04.2016r. do godz. 15.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 22.03.2016r. do 30.03.2016r.do godz. 15.00

od 20.04.2016r.do 6.05.2016r.do godziny 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

31.03 2016r. do godz. 15.00

9.05.2016r. do godz. 15.00

 

 § 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Publicznego Przedszkola w Czudcu oraz  na stronie internetowej przedszkola.

 

 

     Uchwała Rady Gminy Czudec w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest  Gmina Czudec.

 

       Uchwała Rady Gminy

 

Dokumenty do pobrania
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W CZUDCU

     OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

            

OŚWIADCZENIE O RODZINIE WIELODZIETNEJ

            

         OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ