.:Strona Główna | .:Przedszkole | .:O Nas | .:Grupy | .:Dla Rodziców | .:Aktualności | .:Sukcesy | .:Archiwum | .:Kontakt


 

OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW
 


     W przedszkolu na tablicy ogłoszeń znajduje się lista dzieci zakwalifikowanych w drugim etapie rekrutacji.
Przypomina się o konieczności złożenia deklaracji ( potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola) do dnia 20.05.2015 r.

 

 

     Uchwała Rady Gminy Czudec w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest  Gmina Czudec.

 

         UCHWAŁA NR  V/22/2015          RADY GMINY CZUDEC

 

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2015


DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W CZUDCU
Z DNIA 18 LUTEGO 2015 r.

 


     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014 r. poz. 7)Dyrektor Publicznego Przedszkola w Czudcu zarządza, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/16 w następującym składzie:1. Bożena Niedziałek – przewodniczący komisji;
2. Justyna Kasprowicz – członek komisji;
3. Wiesława Ptak – członek komisji;
4. Małgorzata Barć – członek komisji;
5. Krystyna Grodzka – członek komisji
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przedszkola oraz na stronie internetowej placówki.

 

ZARZĄDZENIE NR  2/2015
 

DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W CZUDCU
Z DNIA 19 LUTEGO 2015r.


w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Publicznego Przedszkola w Czudcu na rok szkolny 2015/16Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7), uzgodnieniu z Wójtem Gminy Czudec, Dyrektor Publicznego Przedszkola zarządza, co następuje:

§ 1. Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do Publicznego Przedszkola w Czudcu na rok szkolny 2015/16:

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosku wraz z załącznikami

od 25.03 –do 09.04.15r. do godz.15.0

 

od 27.04.2015r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych

10.04.2015r. do godz.15.00

 

do 08.05.2015r. do godz.15.00

3.

Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola

od 13.04.2015r. do21.04.2015r.

do 20.05.2015r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

24.04.2015r.do godz.15.00

29.05. 2015r. do godz.15.00

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Publicznego Przedszkola w Czudcu oraz na stronie internetowej.

 

Dokumenty do pobrania
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W CZUDCU

             OŚWIADCZENIA ( o rodzinie wielodzietnej,          samotnym wychowywaniu dziecka)

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ- dla dzieci , które będą w nowym roku szkolnym kontynuować edukację w naszym  przedszkolu